Skip to main content

Makuhita มาคุโนชิตะ

ร่างปรกติ

ร่างไชนี่

ธาตุ

ต่อสู้

แพ้ท่าของธาตุ

Fairy นางฟ้า
160%
Flying บิน
160%
Psychic พลังจิต
160%

ทนท่าของธาตุ

Bug แมลง
62.5%
Dark มืด
62.5%
Rock หิน
62.5%

ท่าโจมตีแนะนำ

ไม่แนะนำให้ใช้ไปต่อสู้